top of page

Zásady používania súborov cookies

 

 

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.amj.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou AMJ Development s. r. o. so sídlom Trnavská 112 A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 52497241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: oddiel: Sro, vložka č. 138834/B (ďalej len „cookies“). Tieto zásady môžu byť priebežne aktualizované a zmenené aj bez upozornenia.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači, smartfóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie alebo aby vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.

Podľa § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia Vášho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

 

Na čo používame cookies?

Cookies používame predovšetkým na to, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok pri prezeraní našich webových stránok. Cookies, ktoré požívame Vám umožňujú prihlásenie do našich webových stránok, umožňujú nám zapamätať si a zachovať vaše preferencie ohľadom prehliadania našich webových stránok, ako napríklad nastavenie jazyka, automatické zobrazenie poslednej prehliadanej stránky pri ďalšej návšteve a na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý. Cookies používame aj na štatistické a analytické účely, na vyhodnotenie používania našich webových stránok a umožňujú nám tak vylepšovať naše webové stránky pre všetkých používateľov. Pomáhajú nám určiť, čo naši užívatelia preferujú a naopak, čo sa im nepáči. Ak nájdete na našich stránkach linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač alebo iné zariadenie, prostredníctvom ktorého si naše webové stránky prehliadate.

 

Ako spolupracujeme s tretími stranami?

Tretie strany sú naši partneri, ktorým dôverujeme. Zahŕňajú partnerov, ktorí pre nás zabezpečujú potrebné funkcionality a vylepšenia webových stránok a ich vývoj, alebo ktorí nám poskytujú štatistiky napríklad o najnavštevovanejších stránkach. Na vyhodnocovanie štatistík môžeme o Vás zhromažďovať údaje o vašom pripojení a počítači (napr. IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém). Takéto údaje sa však nekombinujú s inými osobnými údajmi o Vašej osobe. Nepoužívame cookies na poskytovanie Vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny alebo emailový kontakt poskytneme tretej strane len vtedy, ak nám na to dáte súhlas alebo je to potrebné pri poskytnutí produktu alebo služby z nášho portfólia.

 

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

 

Táto verzia zásad používania súborov cookies bola vydaná dňa 15.12.2018.

 

Pravidlá spracúvania osobných údajov

 

 

Zachovanie najvyššej miery ochrany Vášho súkromia je pre nás prioritou, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Pre účely GDPR je prevádzkovateľom, ktorý určuje rozsah a účel spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webstránky spoločnosť AMJ Development s. r. o. so sídlom
Trnavská 112 A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 52497241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: oddiel: Sro, vložka č. 138834/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali, alebo ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@goldsidefunds.sk.

 

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa používajú pri spracúvaní osobných údajov, získavaných prevádzkovateľom prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára umiestneného na tejto webstránke, žiadosti o zasielanie noviniek (newsletter) a osobných údajov poskytnutých prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie uskutočnenej na základe kontaktných informácií uvedených na tejto webstránke.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Pre účely špecifikované v nadchádzajúcom odseku týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o investovanie do portfólia našich produktov,  o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke našich produktov, a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov podľa článku 5 GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujte nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webstránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webstránke;

 2. na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o portfóliu našich produktov a zasielanie noviniek (newsletterov);

 3. na účely správy a ochrany tejto webstránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletterov o novinkách a ponuke našich produktov, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, máte možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať v budúcnosti záujem na jeho odbere.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané v predchádzajúcom odseku v písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a v písm. b) (t.j. marketing) vychádza z nášho oprávneného záujmu na aktívnej komunikácii s osobami, ktoré prejavia záujem o naše investičné produkty a oprávneného záujmu na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky našich investičných produktov. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich  osobných údajov naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami.

 

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webstránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti prevádzky tejto webstránky.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z článku 6 odsek 1 GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese info@goldsidefunds.sk. Každú podanú námietku dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Doba spracúvania osobných údajov je pravidelne kontrolovaná a v prípade ak uplynie, je spracúvanie osobných údajov ukončené a osobné údaje sú vymazané alebo inak zlikvidované.

 

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov podľa týchto pravidiel sa realizuje aj prostredníctvom tretích osôb. Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Ide konkrétne o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít prevádzkovateľa a spoločností, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ realizuje predaj svojich produktov. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.
Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať osobné údaje výlučne na účely špecifikované v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie, konkrétne na územie Spojených štátov amerických. Softwarový systém na správu e-mailovej komunikácie, v ktorom môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojených štátoch amerických. K prenosu osobných údajov medzi členskými štátmi Európskej únie a Spojenými štátmi americkými existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti z 12. júla 2016. 

 

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Podľa GDPR má každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, nasledovné práva:

 1. právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

 2. právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

 3. právo požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

 4. právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

 5. právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

 6. právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

 7. právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

 8. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas osoba udelila.

 9. právo požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané;

 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava;

 11. právo podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať písomne na adrese AMJ Development s. r. o. so sídlom Trnavská 112 A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, alebo elektronicky na adrese info@amj.sk.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť priebežne aktualizované a zmenené.

 

Táto verzia pravidiel spracúvania osobných údajov bola vydaná dňa 15.12.2018.

bottom of page